Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Synsel Techniek BV

Artikel 1. DEFINITIES

A. Synsel Techniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Synsel Techniek BV gevestigd aan de Laan van de Dierenriem 26 te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71300163;

B. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf dan wel de rechtspersoon met wie Synsel Techniek een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;

C. kandidaat: de natuurlijke persoon die bij Synsel Techniek wordt of is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van Synsel Techniek;

D. gedetacheerde: de kandidaat die in het kader van een detacheringsovereenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;

E. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Synsel Techniek;

F. zoekopdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtgever aan Synsel Techniek de opdracht heeft verstrekt tot het zoeken, voordragen of voorstellen van kandidaten in het kader van detachering. Het doel van de zoekopdracht is de totstandkoming van een detacheringsovereenkomst;

G. gelieerde onderneming: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan de opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als de opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van de opdrachtgever, alsmede andere partijen met wie de opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan dan wel met wie de opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt;

H. detacheringsovereenkomst: de overeenkomst waarbij een gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

I. schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3. AANBOD EN PRIJZEN

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5. DETACHERING

Artikel 6. LOOPTIJD VAN DE DETACHERINGSOVEREENKOMST

Artikel 7. RELATIEBEDING

Artikel 8. Afwijkende declarabele uren

Artikel 9. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

A. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;

B. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

Artikel 11. OVERMACHT

Artikel 12. BETALING

Artikel 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

A. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard;

B. enig beslag is gelegd op de goederen van de opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na de beslaglegging is opgeheven;

C. de opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de zoekopdracht en/of overeenkomst;

D. de onderneming van de opdrachtgever wordt gestaakt, ontbonden, verkocht of geliquideerd.

A. de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten;

B. de zoekopdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

C. alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een zoekopdracht of overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever te verkrijgen.

Artikel 14. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER